Mötesplatser för äldre i umeå maria, Enskilda samtal om livets alla frågor.

Norrtälje Kommun

KonstvetenskapLitteraturvetenskapModerna språk Projektbeskrivning Detta projekt handlar om hur man under medeltiden i Sverige använde berättelser och bilder för att skapa en multimodal retorik, dvs. Genom att utgå från konstverk och texter med koppling till Jungfru Maria vill vi visa hur jungfrun fungerade som en moralisk förebild för lekmän i det medeltida Sverige. Mariaframställningarna verkade bekräftande av betraktarens egna känslor inför födelse och död.

Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige

Texter och bilder verkade tillsammans för att föra fram en viss tolkning av Mariabilden hos de medeltida betraktarna och genom att anamma ett tvärvetenskapligt angreppssätt kan vi tolka detta. Metoden leder till att nya mentalitetshistoriska resultat kan uppnås. Projektet kommer att tillföra ny kunskap dels om den medeltida Mariakultens ideologiska mål i Sverige, dels samma eras syn på den ideala kvinnan — och till viss del även på mannen — och de normer hon var underställd det vi menar med imitatio Mariae.

Vidare avser projektet även att tydliggöra samspelet mellan text och bild under medeltiden. Projektet kommer att redovisas dynamiskt via en virtuell plattform för att möjliggöra en direkt förståelse av hur text och bild arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål se nedan.

  1. Bräkne- hoby dejt
  2. Lugnås dating

Att låta en studie av detta slag utgå från Jungfru Maria ter sig naturligt. Jungfru Marias ställning i fromhetslivet förstärktes och hon kom alltmer att dyrkas och äras för sin egen helighets skull.

på dejt vargön piteå landsförs. romantisk dejt

Detta ledde bland annat till att Maria under medeltiden framstod som människornas trösterska och förebild. Bilder av och berättelser om Jungfru Maria kunde nu också användas i argumentation och retorik.

Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige

Kyrkans lärda förmedlade budskapet till lekmännen via skrifter — apokryfiska legender och lärda utläggningar om Gudsmodern — samt via kyrkokonstens framställningar av den obefläckade jungfrun jfr MaunderOakesWilliamson Lekmännen hörde texten, såg bilden, och influerades. Tidigare forskning har hävdat att Jungfru Maria under medeltiden utgjorde ett konkret mänskligt band till det gudomliga. Det är vanligt förekommande att Maria kommer människorna till hjälp, och hennes förlåtande natur framhävs.

Hjälpen är dock inte förbehållslös; Maria kräver att den som hon hjälper förbättrar sitt leverne och bejakar goda dygder. Det är en sedeslärande moral som förmedlas, vilket mycket väl kan förstås som ett medvetet drag från kyrkan.

Ersta äldreomsorg

Projektet avser att visa hur idealiserade emotioner som tillskrivs Jungfru Maria var kopplade till mötesplatser för äldre i umeå maria och ideologiska normer. Medeltida texter och konstverk var viktiga verktyg i argumentationen om hur medeltidens kvinnor skulle agera JohnsonPerfettiBeattie Begreppet Maria som förebild inbegriper genusperspektiv jfr Mooney då Jungfru Maria blir symbol för det mänskliga och kvinnliga i relationen till Fadern och Sonen, hon var den kropp som vid inkarnationen förenades med Gudssonen Härdelin Den troendes ultimata identifikation var alltid med Kristus som människa, men Mariabilden var central eftersom jungfrun placeras som människa och kvinna dating i frillesås den religiösa ideologin Johnson och Maria agerade inte bara som den representativa kvinnan utan hon vördades även som inkarnationens kanal Bynom De senmedeltida kristna försökte bli andliga mödrar till Kristus genom att följa Marias dygder, och imitera Marias attityder och uppträdande i syfte att fromt hedra jungfrun Hale Områdesöversikt Den främsta litterära källan till Jungfru Marias liv är Bibeln och olika apokryfiska berättelser men historierna utvecklades hela tiden, t.

Forskningslitteraturen om Jungfru Maria är omfattande. Bland internationella översiktsverk rörande Mariabilden i teologi, litteratur, konst och historia är Boss viktig men också BeisselClaytonBenko och Schreiner är användbara; för svenskspråkig forskning kan Mötesplatser för äldre i umeå maria och Backman nämnas.

Därutöver finns katalogliknande sammanställningar av Mariamotivet i litteratur, konst, folktro och kult innehållande både bildmaterial och sammanfattningar av Mariamotivets historia ex. BeskowBirnbaum Mariakultens symboliska, ideologiska, kulturella och socialpsykologiska betydelse är behandlad i bl.

dating site hönö björboholm hitta sex

CunneenPelikan och Carroll Den svenska Mariakulten är delvis behandlad i Härdelin När det gäller svenskt medeltida Mariamaterial har Carlquist sammanfattat de folkspråkliga källorna.

Texttolkningar med syftet att beskriva ideologier och mentalitet inom en avgränsad social kontext möter i Carlquist där det bl. Relevant för projektet är även Oakes studie av Jungfru Maria som medlare i medeltida konst och litteratur. Via ett stort antal material från nordeuropeisk medeltid visar Oakes hur motiven samarbetar med dåtidens lärdom och undervisning Koncentrationen på medeltida konstnärligt Mariamaterial betyder att projektet täpper till en forskningslucka — äldre konstvetenskaplig Mariaforskning har framför allt behandlat renässansen ex.

Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige

PanofskyLüken Den svenska medeltidskonsten, dvs. KarlssonÅkestam Under senmedeltiden var den kristna mystiken framträdande och Mariamotivens har behandlats utifrån den synvinkeln av ex. Hirn och Didi-Huberman Hirn delar upp motiv i konst och litteratur i två grupper, 1 mystisk händelse gestaltningen koncentreras till den mystiska händelsen, ex. Uppdelningen skapar förståelse för betraktarens perception, och metoden kan utvecklas tillsamman med metoder som fokuserar andra perspektiv.

dejt fridlevstad skogstorp på dejt

Didi-Huberman studerar hur konstnärer gestaltar mystiken genom icke-visuella händelser, framför allt Marie bebådelse. Genom att konsten kan återge det osynliga, blir den en form av exegetik. Textmaterialets mystiska karaktär diskuteras i Härdelin och Carlquist Eriksson har visat par söker man i vrigstad det går att utläsa konstruktioner av kvinnoideal på många nivåer i Mariamotiv.

Likaså har Sawyer diskuterat föreställningar om kvinnlig dygd, och satt det i relation till samhälleliga patriarkala strukturer Rey-Henningsen har visat hur Mariakulten och dess fokusering på moderskapet skapar utrymme för matriarkala samhälleliga strukturer i det medeltida Spanien varför analysen av ex. Projektbeskrivning Teori: Hur Jungfru Maria agerar i konstverk och text bör tolkas utifrån det omgivande samhällets uppfattning om ideal kvinnlighet.

Förhållandet kan jämföras med modern emotionsteori ex. NussbaumRosenweinAhmedoch med genusteoretisk diskursiv analysteori om kvinnors roll inom olika maktstrukturer Butler Internationell mariologisk forskning präglas av olika genusteorier som kastar nytt ljus över Mariabilder ex.

Hjärtcentrum Umeå

KristevaGrenholmPollock Enligt Nussbaum är emotioner en del av vår intelligens eftersom vi utifrån känslor fattar rationella beslut — vi förstår våra liv via narrativa framställningar. Eftersom känslor är både generella och personliga, reflekterar vi över egna och andras erfarenheter och ökar vår kunskap via berättelser, empati och fantasi.

De känslor som Jungfru Maria uttrycker i konstverk och berättelser verkade på flera plan: dels som moraliska förebilder, dels som bekräftande av betraktarnas egna känslor inför livets olika skeenden — de skapar ett mänskligt band till det gudomliga. Rosenwein arbetar med emotional communities, dvs. Fokus ligger på vem som känner vad, när och varför.

Utifrån de känslor som tillskrivs kvinnor åskådliggörs medeltidens kvinnosyn.

Припасов тебе должно хватить на несколько недель. - И прокомментировал со смешком: - К тому же роботы могут свободно входить и выходить, если только их свиньи не слопают. Они будут единственной твоей связью с внешним миром и дадут тебе знать, когда настанет время приступать к исполнению второго этапа плана побега. - Значит, я не скоро снова увижу. - спросила Николь.

Ahmed studerar känslornas roll i retorik, och skapar gruppsamhörighet. Den kristna medeltida konsten ville för det första nå estetisk fullkomlighet, för det andra inbegripa i betraktarens liv, och för det tredje kommunicera normer för ett fromt och gott liv Schreiner Speciellt de två senare målen visar likhet med texternas mål. För projektet är bl. Genom att föra Bals tolkning av konst utifrån semiotik och visual culturetill detta får vi en gedigen plattform att arbeta utifrån.

Bals tolkningar är beroende av situation, rum, erfarenheter m.

Hjärtcentrum Umeå

Den som producerar något står i ett beroendeförhållande till tidigare producenter. Detta innebär att texter och bilder från svensk medeltid var påverkade av samtidens teologiska diskussioner, normer m. Väsentligt för våra tolkningar av konstverken mötesplatser för äldre i umeå maria således kunskap om historisk bakgrund och samtidens normer.

Detta kan jämföras med Myrdal som hävdar att konst bör betraktas som artefakter och tolkas med källkritiska metoder Metod: Enskilda texter och konstverk vittnar om ett bestämt socialt rums ideologier.

dejtingsajt järpen dating sites i timrå

Detta kan liknas vid nyfilologisk teori som utgår från att det som analyseras har ett eget värde i sig självt Carlquist Nyfilologi har vanligen i första hand applicerats på skrivna texter men förhållningssättet kan även tillämpas på bildmaterial. I projektet kommer textanalytisk tolkning att kombineras med konstvetenskaplig analys för att på detta sätt komma åt den medeltida multimodaliteten.

Det är den största epidemiologiska studien genom tiderna i Sverige.

Den textanalytiska modellen har sin grund i kritisk textanalys ex. Fairclough och den konstvetenskapliga lutar sig mot visual culture ex.

göra på dejt i s: t peder hässjö singel kvinna

BalBryson Modellerna kopplas även till modern teoribyggnad om emotioner, genus och diskurs. Vi angriper således materialet på ett sådant sätt att vi hoppas kunna blottlägga de syften som producenter och beställare av svenska Mariaframställningarna hade med sina verk. Den kritiskt textanalytiska metoden utgår från analyser på olika nivåer; kontext, form, innehåll och relation. En bön är ofta avsedd att bedjas privat, den kan visa influenser från andra genrer, t.

Other languages with Google Translate

Bönen följer en viss normerad språkform, har ett dejta i hälleforsnäs innehåll som understryker syftet och skapar en relation till bedjaren Carlquist Metoden kan med små modifieringar användas för bild jfr Björkvall Projektets konstvetenskapliga metod innebär att det som avbildats identifieras i figurer, relationer och detaljer som är betydelsebärande etc.

Därefter görs en tolkning som kontrasteras mot annat material och dokumentation, vilket leder fram till en analys av innehållet.

Även Rossholm Lagerlöf erbjuder metoder där betraktarens egna upplevelser kan ges vikt vid en läsning av ett konstverk.

Se även